GDPR

Adatvédelmi nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató

Kék Erdő Közhasznú Alapítvány

4079 Debrecen

Vércse utca 12.

Érvényes: 2018. május 25. napjától.

Módosítás 2022. július 25. Az alapítvány neve Kék Erdő Közhasznú Alapítvány lett.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépett, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a GDPR-ben foglalt adatvédelmi szabályozásnak teljes mértékben megfeleljen a Kék Erdő Közhasznú Alapítvány belső működése, annak adatkezelése és adatkezelési folyamtai, valamint az adatfeldolgozói kapcsolatrendszere.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény tartalmazza a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat. Az Európai parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A Kék Erdő Közhasznú Alapítvány elérhetőségei, adatai:

Székhely: 4079 Debrecen, Vércse utca 12.

Bérlemény: 4032 Debrecen, Komlóssy út 54.

Kuratórium elnöke: Hornyák Mariann

Kurátorok: Csobán Rita, Hornyák Mariann, dr. Dudás Annamária, Nagy Éva Katalin, Sándor-Molnár Helga

Telefon: 06202354218

e-mail: kekerdoalapitvany@gmail.com

web: https://www.kekerdo.hu/

Alapvető fogalmak

1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
16. „felügyeleti hatóság”: Nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság NAIH
17. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

18. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
b. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
c. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

19. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
20. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.  

Az alábbiakban felsorolt adatkezelésekkel kapcsolatban kell alkalmazni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló az általános adatvédelmi rendelet vonatkozó rendelkezéseit:

– szenzoros kerti és tanulóköri, szakköri programok szervezésekor (pl. kirándulások, táborok szervezése),
– alapítvány web felületén található regisztráció, kapcsolati fül (pl. személyes adatok megadása),
– alapítványi programok szervezésekor (pl. fotók, videó felvételek készítése),
– szervezet és intézményi területére való belépés (biztonsági megfigyelő kamerák),
– alapítványi foglalkoztatottak (pl. munkaviszonyból, megbízás alapján),
– tanulókörben, az óvodában vagy az akadémián tanulók (pl. tanulói jogviszony keletkeztetése),

Alapelvek

(1) A személyes adatok:
(2) Az adatkezelő felelős az adatkezelés alapelveknek történő megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”: megfelelő szervezeti, technikai intézkedések biztosítása, bizonyítása és az adatkezelési tevékenység nyilvántartása).

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(3) Az adatkezelés jogszerűségéhez szükséges: 

– az érintett hozzájárulása;
– az adatkezelés olyan szerződés teljesítése érdekében szükséges, amelyben az egyik fél az érintett vagy az az érintett kérésére történő intézkedéshez szükséges;
– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
– az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
– az adatkezelés közérdekű;
– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

(4) Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

(1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.

Ez alól kivétel:

a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta
b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges
c) az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni;
d) az szervezet és intézményei, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik az iskolával rendszeres kapcsolatban állnak az szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé az iskolán kívüli személyek számára;
e) az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott;
f) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges
g) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges
h) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges és olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.
i) az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges.

(2) A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatoknak kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés az érintett jogai és szabadságai tekintetében megfelelő garanciákat nyújt. A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatok teljes körű nyilvántartása csak közhatalmi szerv által végzett adatkezelés keretében történhet.

Az érintettet jogai

Hozzáférési jog

(1) Az érintettek megilleti az a jog, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan őt az adatkezelő tájékoztassa. Ehhez az érintettnek az adatkezelőt írásban kell megkeresnie. A hozzáférési jog gyakorlására irányuló kérelem teljesítését az adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. A tájékoztatást az adatkezelő az érintett kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles megtenni. A kérelmet az érintett írásban, illetve elektronikus úton nyújthatja be a jelen szabályzatban megjelölt egyes adatkezelőknél. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket vagy arról tájékoztatja az érintettet, hogy miért maradt el az intézkedése abban az esetben tájékoztatnia kell az érintettet arról is, hogy az intézkedés elmaradása miatt a felügyeleti hatóságnál panaszt nyújthat be és élhet a bírósági jogorvoslati jogával. Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(2) Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
c) amennyiben az adatkezelés adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
e) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól
f) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
g) ha hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
i) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
j) automatizált döntéshozatalról – ideértve a profilalkotást is – valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(3) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(4) A (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

(5) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(6) Az adatkezelő az érintett kifejezett írásbeli kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez és törléshez való jog

(7) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó jogszabályokban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(8) A (7) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Korlátozásához való jog

(9) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(10) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

(11) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

(12) Az érintett írásbeli kérelme alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Ez a jog azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

Tiltakozáshoz való jog

(13) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelő, illetve egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(14) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(15) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Automatizált döntés tiltásának joga

(16)   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt képez az, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul

Az adatkezelő feladatai és kötelezettségei


(1) Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése az általános adatvédelmi rendelettel és a jelen szabályzattal összhangban történjen és annak érdekében, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek.

(2) Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az együttműködés feltételeit. A megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsájtani. Az érintett mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a jogait.

(3) Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről írásbeli nyilvántartást vezet, amennyiben az adatkezelés a különleges személyes adatokat érinti. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége; b) az adatkezelés céljai;
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,
e) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
f) technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 1. Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon.(5) Abban az esetben, amennyiben a biztonság sérül és ennek eredményeképpen adatvesztés vagy illetéktelen hozzáférés történik (adatvédelmi incidens) az adatkezelő legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelentéssel élni a felügyeleti hatóság felé. Ez alól kivételt jelent az, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira vonatkozóan.(6) Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira nézve az adatkezelő köteles az érintetteket is tájékoztatni az adatvédelmi incidens megtörténtéről. Ez alól kivételt jelent: 

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 1. Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Az adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni:
  a) természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul, és amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek;


  b) Különleges személyi adatok vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése; vagy
  c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.

  (8) Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal.

  (9) A jelen szabályzat mellékletét képezi a Kék Erdő Alapítvány informatikai csoportja által készített eljárásrend az egyes adatvédelmi incidensek feltárására, kezelésére, dokumentációs kötelezettségekre, valamint az egyes felelősök kijelölésére, elérhetőség biztosítására és felelősségi körük definiálására, valamint az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos határidők meghatározására.

  Adatvédelmi tisztviselő

A Kék Erdő Közhasznú Alapítvány mint adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki tekintettel arra, hogy az adatkezelő részben közfeladatot is ellát, valamint különleges személyes adatokat nagyszámban kezel. Az adatvédelmi tisztviselő a Kék Erdő Közhasznú Alapítvány, adatfeldolgozó alkalmazottja, vele az adatkezelő megbízási szerződést köt.
2) Az adatvédelmi tisztviselő, elérhetősége: info.kekerdo@gmail.com
3) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/55. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó támogatja az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásában azáltal, hogy biztosítja számára azokat az forrásokat, amelyek e feladatok végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik felelősséggel. Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség, az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.
4) Az adatvédelmi tisztviselő alapvető feladatai: 

a. tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
b. ellenőrzi általános adatvédelmi rendeletnek, valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
c. kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
d. együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
e. az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele. 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi. 

Egyes adatkezelések

(1) A Kék Erdő Közhasznú Alapítvány adatkezelése:

A személyes adatait az alapítvány részére bármely módon megadó, illetve az alapítvánnyal szerződéses jogviszonyban álló személyek személyes adatait az szervezet jelen szabályzatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
Személyes adata megadásával az érintett elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket.

A kezelt adatok

Az alapítvány hivatala az érintett személy által a rendelkezésére bocsátott adatok körétől függően azon adatokat kezeli, amelyeket az érintett személy, az ügye elintézéséhez megadott. (név, telefonszámok, e-mail és postacímek)

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az érintett személy által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja az szervezet, szakkörök, fejlesztők, foglalkozások működésének a biztosítása, a különböző kérelmek elbírálása, felmerülő ügyek kezelése, elintézése, végzése. Az érintett személy munkába állítás igazolásához személyes és különleges adatok (pl.: egészségügyi, büntetett előélet… stb.) tárolása szükséges, ezt elzártan, külön szekrényben, nyomtatott formában történik a Kék Erdő Közhasznú Alapítvány személyügyi referense által.
A Kék Erdő Közhasznú Alapítvány általi adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása. Az szervezet jogos érdeke. (pl.: foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetén)
Az érintett személy felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár az szervezet, akár harmadik személyek irányába.
Az szervezet hivatala a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi, nem felelős az érintett személy által megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az érintett személy által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az érintett személyt, akár harmadik személyt érő károkért.

Adatkezelő

• Kék Erdő Közhasznú Alapítvány (pl.: titkársági alkalmazott)

Az adatkezelés időtartama:

Az alapítvány hivatala az érintett személy által rendelkezésére bocsátott adatokat határozatlan ideig, vagy foglalkoztatottak esetében a személyes adatokkal való jogszabály által előírt rendelkezés időtartamáig jogosult kezelni. Az alapítvány a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt, vagy a hozzájárulása visszavonásával ezt az érintett személy írásban kéri tőle.
Az érintett személy bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve zárolását.

A személyes adatot az alapítvány törli, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett személy a személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
f) megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy az érintett személy által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;

Adattárolás helye

A Kék Erdő Közhasznú Alapítvány székhelyén, telephelyein és egyes irodáiban elzárt helyen. Az egyes személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságot jelen szabályzat mellékeltét képező táblázatok tartalmazzák.
• saját tulajdonú szervereken.

Egyéb adatkezelések:

A Kék Erdő Közhasznú Alapítvány központjának telefonos megkeresése
Adatok kezelésének célja(i):  érkező telefonhívások fogadása
Adatok tárolásának jogalapja(i):  jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]
A kezelt adatok típusa:  hang, jegyzet
Az adatkezelés időtartama:  72 óra
Adatok gyűjtésének forrása(i):  érintett
Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  a X. pontban meghatározott adatfeldolgozók felé
Adatkezelő(k):  Kék Erdő Közhasznú Alapítvány
Adattárolás helye: A székhelyén saját tulajdonú hangrögzítő szervereken.

(2) Tanulókat érintő programok a Kék Erdő Tanulókörben

Az szervezeti programok szervezésekor, lebonyolításakor személyes- és különleges adatok felvehetőek, azonban az adatszolgáltatás önkéntességéről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást az adatok felvételét megelőzően az érintetteknek meg kell adni és a hozzájárulásukat személyes adat esetében szóban, különleges adat esetében pedig, az adatkezeléshez az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges.
A tájékoztatás tartalma feleljen meg az 1./ pontban részletezett adatvédelmi résznek, azzal az esetleges módosítással, hogy az adatkezelés célja és időtartama a szervezett programhoz igazodik (pl. utazásszervezés esetén az adatkezelés célja a biztonságos utazás lebonyolítása, az időtartama pedig a cél megvalósulásáig tart).

Az adatok további kezelésére a megadott tájékoztatásban foglaltak az irányadóak.

A kezelt adatok:

szervezeti táborok, kirándulások jelentkezőinek személyes adatai

Adatok kezelésének célja(i):  Rendezvények előkészítése, zökkenőmentes lebonyolítása, pénzügyi nyilvántartás vezetése,  kötelező adatszolgáltatások szálláshelyek felé.
Adatok tárolásának jogalapja(i):  • A programszervezés általi adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása.
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] • 16 éven aluliak esetén a szülő hozzájárulása [GDPR 8. cikk (1) bekezdés]
A kezelt adatok típusa:  • Személyes adatok: név, nem, állandó lakhely, email, mobil, oktatási intézmény, diákigazolvány száma, házastárs neve, gyereke neve, beszélt nyelvek,, szül. hely, dátum, szig szám/útlevél szám, autó rendszáma, telefonja op. rendszere,van-e mobil nete
• 
Különleges személyes adatok ételallergia: az étkeztetés lebonyolítására,
• 
16 éven aluliak esetén kezelt egyéb adatok: apa, anya neve és elérhetőségei
Az adatkezelés időtartama:  • A rendezvények lebonyolítását követően 2 hónap • Ételallergiára vonatkozó adatokat a rendezvény után nem tároljuk
Adatok gyűjtésének forrása(i):  érintettektől
Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  a X. pontban meghatározott adatfeldolgozók felé
Adatkezelő(k): Kék Erdő Közhasznú Alapítvány és képviseletükben és megbízásukban eljáró magánszemélyek
Adattárolás helye:  Kék Erdő Közhasznú Alapítvány székhelyén saját tulajdonú szervereken. Saját fejlesztésű táborszervező „admin” felület mögött lévő, saját telephelyen kezelt MySQL adatbázosokban. Az egyes személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságot jelen szabályzat mellékeltét képező táblázatok tartalmazzák.


Felügyeletet ellátó érintettek személyes adatai

Adatok kezelésének célja(i):  az szervezet különböző ifjúsági szolgálataiban résztvevő gyermekek felügyeletét ellátó személyek adatainak kezelése
Adatok tárolásának jogalapja(i):  • érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]
• 16 éven aluliak esetén a szülő hozzájárulása [GDPR 8. cikk (1) bekezdés]
A kezelt adatok típusa:  név, és egyéb kapcsolatfelvételi elérhetőségek
Az adatkezelés időtartama:  hozzájárulás visszavonásáig
Adatok gyűjtésének forrása(i):  az érintett adja meg
Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  a X. pontban meghatározott adatfeldolgozók felé
Adatkezelő(k):  Kék Erdő és képviseletükben és megbízásukban eljáró magánszemélyek
Adattárolás helye:  Kék Erdő székhelyén saját tulajdonú szervereken.


Elektronikus és postai levelezés során megismert személyes adatok

Adatok kezelésének célja(i):  Az érintett kapcsolatot felvevők kéréseinek teljesítése céljából az iskolához kapcsolódóan a bejövő emaileket és postai leveleket rögzítjük, illetve postai levél esetén elektronikusan is tároljuk.
Adatok tárolásának jogalapja(i):  • Elektronikus levelezés esetén az érintett hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]
• Postai küldemény esetén jogos érdekünk a küldemények tárolása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]
A kezelt adatok típusa:  • Név, telefonszám, email cím, postacím: kapcsolattartás céljából
Az adatkezelés időtartama:  Hozzájárulás visszavonásáig tároljuk.
Adatok gyűjtésének forrása(i):  Érintett adja meg
Adatkezelők:  • Magyar Posta, mint adatfeldolgozó a postai küldemények kézbesítése céljából
•Kék Erdő alkalmazottai (igazgatói titkárság), mint adatfeldolgozó a postai küldeményeket az iskolán belül továbbító szervezetként
Adattárolás helye:  • Az alapítvány székhelyén saját tulajdonú szervereken.
• Papírt alapon esetlegesen mágneskártyával zárt helyiségekben.
• Saját fejlesztésű rendszerben, ill. MS SharePoint rendszer mögött lévő MS SQL adatbázisokban. Az egyes személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságot jelen szabályzat mellékeltét képező táblázatok tartalmazzák.
Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  a X. pontban meghatározott adatfeldolgozók felé 


(3) Egyéb, szervezeti rendezvényeket közvetlenül támogató szolgálatok


A kezelt adatok:


Közösségi szolgálatban résztvevők személyes adatai

Adatok kezelésének célja(i):  A közösségi szolgálat szervezéséhez és igazolásához szükséges adatok kezelésének célja a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
Adatok tárolásának jogalapja(i):  Jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja],  [2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133.§(1)]
A kezelt adatok típusa:  neve, telefonszáma, email címe, fényképe és a közösségi szolgálat adminisztrációjához szükséges egyéb személyes adatok
Az adatkezelés időtartama:  5 évig
Adatok gyűjtésének forrása(i):  érintett adja meg
Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  a X. pontban meghatározott adatfeldolgozók felé
Adatkezelő(k):  • Kék Erdő Közhasznú Alapítvány, illetve szolgálatot végző magánszemélyek. (ha van ilyen)
• Közös adatkezelők vagyunk azon oktatási intézményekkel, amelyek tanulói nálunk végzik a közösségi szolgálatukat.
Adattárolás helye: Kék Erdő Közhasznú Alapítvány székhelyén saját tulajdonú szervereken.


szervezetkert, szenzoroskert, tanulókör területére belépő személyek személyes adatai

Adatok kezelésének célja(i):  szervezeti rendezvények biztonságos lebonyolítása, az szervezet házirendjének való megfelelés,
Adatok tárolásának jogalapja(i):  Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]
A kezelt adatok típusa:  képmás, egyes esetekben pl. biztonsági kockázatnál: név és telefonszám
Az adatkezelés időtartama:  képmás esetén 72 óra, többi esetben a rendezvény befejezése, egyéb esetben a rendezvény befejezését követő 1 hét
Adatok gyűjtésének forrása(i):  érintett
Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  • rendezvény biztonsági szolgálatát biztosító Kék Erdő Közhasznú Alapítvány alkalmazottai, mint adatfeldolgozó
• a X. fejezetben ismertetett adatfeldolgozók
Adatkezelő(k):   Kék Erdő Közhasznú Alapítvány
Adattárolás helye:  • Kék Erdő Közhasznú Alapítvány által kezelt videó rögzítő szerver

(4) Kék Erdő Közhasznú Alapítvány foglalkoztatottak és tanulók

A kezelt adatok:

Adatok kezelésének célja(i):  • Oktatás szervezése és adminisztrációja
• Munkaviszonyból adódó adatkezelés,
• Tanulóiviszonyból adódó adatkezelés,
Adatok tárolásának jogalapja(i):  • Szerződés (munka, megbízási, tanulói) [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
• érintett hozzájárulása, 16 éven aluliak esetében szülői hozzájárulás  [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] [GDPR 8. cikk (1) (2) bekezdés]
• Jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]
A kezelt adatok típusa:  • foglalkoztatáshoz szükséges, szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatok
• tanulók személyes adatai
• Különleges személyes adatok ételallergia: az étkeztetés lebonyolítására,
• 16 éven aluliak esetén kezelt egyéb adatok: apa, anya neve és elérhetőségei, emailcím,
Az adatkezelés időtartama:  nincs elévülés
Adatok gyűjtésének forrása(i):  érintett adja meg, 16 éven aluliak esetében a szülők adatközlése
Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  a X. pontban meghatározott adatfeldolgozók felé
Adatkezelő(k): Kék Erdő Közhasznú Alapítvány
Adattárolás helye:  • Kék Erdő Közhasznú Alapítvány központjában levő számítógépeken, és papír alapon zárható szekrényben


Önkéntesek személyes adatai

Adatok kezelésének célja(i):  önkéntes jogviszony létrehozása és fenntartása, kapcsolattartás
Adatok tárolásának jogalapja(i):  • jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], [2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről]
• szerződés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]
A kezelt adatok típusa:  • név, lakcím, email, születési adatok, telefonszám
Az adatkezelés időtartama:  5 év
Adatok gyűjtésének forrása(i):  érintett adja meg
Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  • a X. pontban meghatározott adatfeldolgozók felé
• Központi Statisztikai Hivatal
Adatkezelő(k):  Kék Erdő Közhasznú Alapítvány
Adattárolás helye:  • Kék Erdő Közhasznú Alapítvány központjában levő számítógépeken.

(5)  Érintett böngészőprogramjában tárolt adatok, cookie-k (sütik)

A kezelt adatok:

A Kék Erdő Közhasznú Alapítvány honlapjai a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütikett (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A Kék Erdő Közhasznú Alapítvány részletes cookie tájékoztatóját a https://www.kekerdo.hu oldalon olvashatja el, illetve a további adatkezelők weboldalaink tekintetében az adott oldal cookie tájékoztatójában.

Adatok kezelésének célja(i):  Látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, webanalitikai mérések. Az informatikai tűzfal rendszer is elhelyez biztonságot növelő sütiket a felhasználó böngészőjében az úgynevezett munkamenetet-eltérítéses támadások kivédésére. Bizonyos külső szolgáltatók analitikai célból is elhelyez(het)nek sütiket a weboldalon.
Adatok tárolásának jogalapja(i):  az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók böngészőjében sütiket tárolni [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt adatok típusa:  Részletes tájékoztató a bpg.hu cookie tájékoztatójában olvasható
Az adatkezelés időtartama:  Részletes tájékoztató a bpg.hu (vagy az adott adatkezelő weboldalának) cookie tájékoztatójában olvasható
Adatok gyűjtésének forrása(i):  látogató számítógépe és böngészője
Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  • Jelen szabályzat X. pontjában meghatározott adatfeldolgozók.
• A honlapok felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google
Analytics, illetve a Facebook kezel cookie-kat. Részletes tájékoztató a bpg.hu cookie tájékoztatójában olvasható


(6) A Kék Erdő Közhasznú Alapítvány szerverek látogatóinak naplózása

A kezelt adatok:

Adatok kezelésének célja(i):  A honlapokat üzemeltető szerverek naplózzák az oldalra látogatók böngészője, és számítógépe által, a szerver felé indított lekérdezés adatait, hogy az adatok feldolgozása által minimálisra csökkentsék biztonsági incidensek lehetőségét.
Adatok tárolásának jogalapja(i):  jogos érdekünk az adatok kezelése az informatikai rendszerünk biztonságának biztosítása érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]
A kezelt adatok típusa:  IP cím, beérkező kérés típusa és fejléce, böngésző típusa, lekérés időpontja, meglátogatott oldal
Az adatkezelés időtartama:  30 napig
Adatok gyűjtésének forrása(i):  látogató számítógépe és böngészője
Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  Jelen szabályzat X. pontjában meghatározott adatfeldolgozók.


X.  Adatfeldolgozók

Kék Erdő Közhasznú Alapítvány
Tevékenység: biztosítja a Kék Erdő Közhasznú Alapítvány teljes informatikai hátterét.
Cím:  4079 Debrecen, Vércse utca 12.

Debrecen, 2018. május 25. Frissítve 2022.07.25.

Hornyák Mariann, elnök