ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A Szolgáltató adatai:

Alapítvány neve: Kék Erdő Alapítvány

Az alapítvány elnöke: Hornyák Mariann

Székhely: 4079 Debrecen Vércse utca 12.

Adószám: 18907294-1-09

E-mail cím: kekerdoalapitvany@gmail.com 

Telefonszám: +36705512165 vagy +36703114565

Weboldal: kekerdo.hu

A tárhelyszolgáltató adatai: Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

                                                           Székhely/telephely:    1144 Budapest, Ormánság u. 4.

                                                           Adószám:                   14571332-2-42 / HU14571332

                                                           E-mail:                        iroda@tarhely.eu

 1. Az alapítvány weboldalának címe: www.kekerdo.hu 
 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

Az alapítvány a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy – kérésre – elektronikus levélben küldi el a vásárlók, megrendelők, a képzésre jelentkezők részére.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek az Alapítvány honlapján elérhető szolgáltatásokra. 

A vásárlók, amennyiben az Alapítvány szolgáltatásait igénybe kívánják venni, kötelesek elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehetnek meg.

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre az Alapítvány és a Vásárlók között.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. 10 hó 2 napján lépnek hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek közzétételének, alkalmazásának napjával. A korábbi Általános Szerződési Feltételek érvényét veszti ezen a napon. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és az Alapítvány által kínált valamennyi szolgáltatásra és termékre nézve hatályosak.

Az Alapítvány fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a vásárlás, illetve workshopok esetén a jelentkezési lap elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek az Alapítvány által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: az Alapítvány által szervezett képzéseken, tanfolyamokon, workshopokon, egyéni konzultációkon való részvétel, az Alapítvány webshopján keresztül történő adományozás.

Workshopok, tanfolyamok, képzések, konzultációk esetében, az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett, a jelentkezés elfogadását az Alapítvány visszaigazolta, a vásárló a díjat megfizette részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 1. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

A Vásárlók, valamint az Alapítvány közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Vásárló az Alapítvány által a www.kekerdo.hu honlapon kínált valamely szolgáltatást igénybe veszi és az űrlapot kitölti és elküldi, és azt a Alapítvány visszaigazolja a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. 

Az Alapítványnak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség, stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén az Alapítvány köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénzmozgás történt.

Az Alapítvány workshopok, tanfolyamok, képzések esetén, azok tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről weboldalán és elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Alapítvány felelősséget nem vállal.

Az által szervezett képzések, workshopok, tanfolyamok, valamint az Alapítvány által kínált egyéb termékek és oktató anyagok a www.kekerdo.hu weboldalon kerülnek bemutatásra. A weboldalon a szolgáltatás nevére kattintva érhetők el a részletes információk.

A Résztvevő a megfelelő képzés kiválasztása után – “Tovább a pénztárhoz- gomb  megnyomásával indíthatja el a jelentkezés folyamatát.

1, Amennyiben új vásárló vagy még nem regisztrált a múltban fiókot, akkor bekérésre kerül a Résztvevő további adata, mely a számlázáshoz szükséges. Ezen az oldalon tudja a kedvezményre jogosító kupont is érvényesíteni, amennyiben rendelkezik ilyennel.

2, Aamennyiben “Visszatérő vásárló” be tud lépni az előzőleg már regisztrált fiókjába, és a számlázási adatai kitöltésre kerülnek a mentett információk alapján. Ezek bármelyikét – a regisztrált email cím kivételével – tudja módosítani, ha szükséges. Az esetleges kedvezményekre jogosító kuponkódot is ezen az oldalon tudja érvényesíteni.

Az oldal alján található ellenőrző négyzet kipipálásával “Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben és Adatkezelési tájékoztató-ben foglaltakat.” tud csak a Résztvevő a “Tovább a fizetéshez” gomb megnyom megnyomásával átkerülni a bankártyás fizetést biztosító szolgáltató felületére (Paylike vagy PayPal), ahol a fizetés megtörténik. 

A személyes adatok Szolgáltató részére való megküldése, valamint Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között.

(Ha a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail a Résztvevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

A Vásárló a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

Az Alapítvány weboldalán kínált egyéb szolgáltatások esetében a Vásárló kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket („Kosárba teszem”), majd eldöntheti, hogy tovább vásárol vagy fizetni kíván („Tovább a pénztárhoz”). A következő lépésben a Vásárlónak ki kell töltenie az űrlapot és el kell fogadnia jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

A vásárló a szolgáltatások igénybevétele során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az Alapítvány kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. Az Alapítvány a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli.

 1. Ügyfélszolgálat:

Az Alapítvány a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Vásárlók kérdéseire.

 1. Tanfolyamokra/workshopokra/képzésekre vonatkozó általános szerződési feltételek:

A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a képzésen, melyre jelentkezett és megfizeti a képzési díjat az Alapítvány részére.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét és az Alapítvány jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

Az Alapítvány jogosult a Résztvevőt a képzésben való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

Az Alapítvány jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni az Alapítványt.

Az Alapítvány vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően nyújtja az általa kínált szolgáltatásokat.

A képzési díjat a Résztvevő átutalással (előre utalással),  készpénzben a képzés helyszínén vagy bankártátyás fizetéssel fizeti meg az Alapítvány részére. A képzésen való részvétel feltétele a képzési díjnak az Alapítvány bankszámlájára történő beérkezése, vagy annak helyszínen történő megfizetése.

Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő az A bankszámlájára utalja a képzési díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a képzésen való részvételre.

Készpénzben történő fizetés: a Résztvevő a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, a képzés helyszínén fizeti meg a Szolgáltató részére a képzési díjat.

Bankártyával történő fizetés – PayPal, Paylike: Résztvevő a szolgáltatás igénybevételét azonnal a megrendelés elküldésekor megfizeti és azonnal jogosult a képzésen való részvételen.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a képzésre való jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Résztvevő jogosult a képzésen való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül, amennyiben nem Fogyasztóként vesz részt a képzésen.

Ha a lemondásra több, mint 7 naptári nappal a képzés dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a képzési díj teljes összegét visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.

Ha a lemondásra több, mint 3 naptári nappal (de kevesebb, mint 7 naptári nappal) a képzés dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a képzési díj 50%-ának megfelelő összeget visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.

Ha az időpont lemondására a képzést megelőző 3 naptári napon belül kerül sor, Szolgáltató nem téríti vissza a képzési díj összegét. De workshop esetén a Szolgáltató felajánlja a lehetőséget egy másik alkalommal történő bejelentkezéshez.

A képzés lemondása elektronikus levélben, vagy telefonon történhet.

Amennyiben a Résztvevő a képzésen nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a szolgáltatás teljes díját köteles megfizetni Szolgáltató részére.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a képzés egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a képzés az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.

Résztvevő elfogadja, hogy a képzési díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

A teljesítés időpontja a képzés megtartásának időpontja.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésen tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – az Alapítvány előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. A Résztvevők kizárólag az Alapítvány és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni a képzés során. Amennyiben az oktató és egyéb anyagot nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen írott módon, illetve szóban előadáson és egyéb online felületen a szerző – Kék Erdő Alapítvány –  írásos engedélye hiányában bizonyíthatóan észleljük, az 1999. Évi LXXV. törvény, valamint a 2012. Évi C. törvény 385.§ alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül 150.000,- HUF/nap/kép/videó/mondat összegben.

 1. Adatkezelési Tájékoztatás:

Az Alapítvány kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az Alapítvány megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Résztvevők személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán (https://www.kekerdo.hu/bemutatkozas/gdpr/) és székhelyén érhető el.

 1. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Vásárlót (amennyiben Fogyasztóként jár el) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

Címzett: Kék Erdő Alapítvány

Cím:                4079 Debrecen, Vércse utca 12.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti az Alapítványnak e-mailen (kekerdoalapitvany@gmail.com) vagy székhelyére címzett postai levél (Kék Erdő Alapítvány, 4079 Debrecen, Vércse utca 12.) formájában.

A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, az Alapítvány haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Résztvevőnek visszajáró összeget a Résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Résztvevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Résztvevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően) tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Résztvevő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások díjának megfizetését követően megkezdje a szolgáltatás nyújtását.  Ezzel a Résztvevő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Vásárló az Alapítvány által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Alapítvány felé, azt szóban és írásban: postai úton (Kék Erdő Alapítvány, 4079 Debrecen, Vércse utca 12,), vagy elektronikus levél formájában (kekerdoalapitvany@gmail.com) teheti meg.

Az Alapítvány minden panaszt kivizsgál. 

A szóbeli panaszt az Alapítvány köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.

Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Alapítvány a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 1. Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Vásárlók regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha az Ügyfél panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 1. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. október hó 2. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.